Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem:   https://wielkaksiegarytmiki.pl/. 
 2. Sklep internetowy jest prowadzony przez Mariana Kanie prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Marian Kania, Rytmika, Taniec, Piosenka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Szkolna 14c lok. 19, 34-500 Zakopane, NIP: 9441324570, REGON: 490680877, e-mail: rytmikam.kania@gmail.com, numer telefonu: +48 669 305 605. 
 3. Wskazane poniżej terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: 

Cena   cena brutto Produktu podana na stronie internetowej Sklepu; 

Formularz Zamówienia  funkcjonalność Sklepu pozwalająca na złożenie Zamówienia poprzez wskazanie i dodanie Produktu do elektronicznego koszyka oraz wyboru sposobu płatności;  

Formularz Rejestracji funkcjonalność Sklepu pozwalająca na wypełnienie pól na stronie internetowej (podanie odpowiednich danych)  w celu założenia Konta; 

Klient  osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu; 

Konsument   Klient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej zamówienia Produktu niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; postanowienia regulaminu dotyczące 

Konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością̨ gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

Konto funkcjonalność Sklepu, umożliwiająca Klientowi, po zalogowaniu się w Sklepie za pomocą indywidualnego loginu i hasła, dostęp do zasobów systemu informatycznego; 

Sklep   sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę  dostępny na stronie internetowej pod adresem  https://wielkaksiegarytmiki.pl/; 

Szkolenie Szkolenie stacjonarne lub Szkolenie wyjazdowe, organizowane przez Sprzedawcę, na które za pośrednictwem Sklepu Klient może dokonać rezerwacji. 

E-book Treść cyfrowa, w postaci książki o tematyce szczegółowo opisanej w Sklepie; 

Konsultacje Indywidualne Usługa cyfrowa w postaci indywidualnych konsultacji online organizowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem wybranej przez niego platformy, szczegółowo opisane w Sklepie,  

Sprzedawca    podmiot, o którym mowa w § 1. Ust. 2 Regulaminu; 

Produkt wszelkie produkty oferowane przez Sprzedawcę do zakupu za pośrednictwem Sklepu, w tym E-booki, szkolenia wyjazdowe i stacjonarne oraz Sesje Indywidualne.  

Treść cyfrowa tresć cyfrowa w rozumieniu ustawy z  30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; 

Umowa   umowa sprzedaży Produktu, zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość; 

Usługa cyfrowa usługa cyfrowa w rozumieniu w rozumieniu ustawy z  30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; 

Usługi wszystkie usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klienta bądź użytkownika Sklepu drogą elektroniczną (zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną) tj. bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, które są przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne; 

Zamówienie  prowadzące do zawarcia Umowy oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość Produktu, który Klient chce zamówić, sposób zapłaty oraz dane Klienta. 

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, konta poczty internetowej oraz posiadanie aktualnej przeglądarki internetowej (na przykład: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera w wersji 33 lub wyższej albo Safari). W przeglądarce internetowej powinna być włączona obsługa JavaScript i plików cookies. 
 2. Sprzedający porozumiewa się z użytkownikami bądź Klientami za pośrednictwem strony internetowej wskazanej w § 3. Regulaminu, a także telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz poczty elektronicznej. 
 3. Dane kontaktowe, pod którymi Klienci szybko i efektywnie mogą kontaktować się z Sprzedawcą to: 
  1. adres poczty elektronicznej: rytmikam.kania@gmail.com, 
  2. telefon: 669 305 605, 
  3. adres: ul. Lucjana Rydla nr 26 lok. 26, 30-087 Kraków. 
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w Sklepie, Sprzedawca podejmie odpowiednie środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby postronne danych przesyłanych przez Internet.  
 5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie może on dostarczać treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym jakiekolwiek prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.  

§ 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną 

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi:  
  1. umożliwia Klientowi założenie Konta oraz umożliwia mu dostęp do tego Konta („Usługa Konta”); 
  2. umożliwia Klientowi dodanie Produktu do elektronicznego koszyka oraz udostępnienie Formularza Zamówienia w celu zawarcia Umowy („Usługa Dotycząca Umów”); 
  3. umożliwia przeniesienie na stronę https://rytmika.myvod.pl/, na której Klient bądź użytkownik może wykupić dostęp do materiałów audio i video. 
 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 są świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klienta nieodpłatnie.  
 3. Korzystanie z Usług jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z Usługi Dotyczącej Umów jest konieczne w celu złożenia Zamówienia.  
 4. Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość zrezygnowania z niej w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Rezygnacja z Usługi Konta, oznacza jego usunięcie i może nastąpić poprzez przesłanie Sprzedawcy odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.  
 5. Usługa Dotycząca Umów jest jednorazowa i ulega zakończeniu z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia (kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę”) albo opuszczenia przez niego strony z Formularzem Zamówienia bez złożenia Zamówienia. Przed złożeniem Zamówienia, Klient ma prawo do zrezygnowania ze złożenia Zamówienia w dowolnym momencie. 
 6. Klient ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych elektronicznie, o których mowa w niniejszym paragrafie. Reklamacja może zostać złożona w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres wskazany w § 1. Ust. 2 Regulaminu. 
 7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 
 8. Warunki zakupu materiałów, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 powyżej, reguluje regulamin dostępny w serwisie pod adresem https://rytmika.myvod.pl/. 

§ 3. Usługa konta 

 1. Aby korzystać z Usługi Konta należy założyć Konto. Założenie Konta wymaga: 
  1. wypełnienia Formularza Rejestracji przez podanie indywidualnych danych wskazanych polach składających się na Formularz Rejestracji;  
  2. zaznaczenia pola potwierdzającego zapoznanie się i akceptację postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności;  
  3. kliknięcia przycisku „Zarejestruj się” potwierdzającego chęć założenia Konta; 
 2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) muszą być prawidłowe, kompletne i zgodne z rzeczywistością.  
 3. Brak podania danych wymaganych (imię, nazwisko, e-mail, hasło) lub brak zaznaczenia pola potwierdzającego zapoznanie się i akceptację postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności uniemożliwi skuteczne kliknięcie przycisku potwierdzającego chęć dokonania rejestracji, a w konsekwencji uniemożliwi założenie Konta.   
 4. Klient otrzyma potwierdzenie założenia Konta na wskazany przez niego adres e-mail, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 5. Klient uzyskuje możliwość logowania się na Konto przez wypełnienia formularza dostępnego w Sklepie wymaganymi danymi (e-mail, hasło) oraz kliknięcie przycisku potwierdzającego chęć zalogowania się. 
 6. Za pośrednictwem Konta Klient może:

1) składać Zamówienia; 

2) może przeglądać historię Zamówień;

3) ma dostęp do ustawień, za pomocą których może zarządzać swoim Kontem: 

modyfikować listę adresów, zmieniać swoje dane logowania, w szczególności zresetować hasło. 

 1. Klient jest upoważniony do posiadania jednego Konta i korzystania wyłącznie z konta własnego. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do jego Konta. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zablokowania Klientowi dostępu do Konta w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu. 

§ 4. Zamówienia 

 1. Klient może przeglądać Produkty dostępne w Sklepie, a następnie je zamawiać po wypełnieniu Formularza Zamówienia i potwierdzeniu zawarcia Umowy. Zamówienia w Sklepie można składać po zalogowaniu się do swojego Konta po uprzednim zarejestrowaniu 

się w Sklepie lub bez dokonywania takiej rejestracji (założenie Konta nie jest wymagane, aby złożyć Zamówienie za pośrednictwem Sklepu). 

 1. Sprzedawca umożliwia Klientom dokonywanie zamówień Produktów dostępnych w Sklepie. 

Szczegółowe opisy Produktów są dostępne na stronie internetowej Sklepu. 

 1. W celu zawarcia Umowy Klient musi złożyć Zamówienie. Złożenie Zamówienia wymaga kolejno: 
  1. wyboru Produktu przez dodanie go do elektronicznego koszyka poprzez kliknięcie odpowiednich przycisków; 
  2. wypełnienia aktywnych pól Formularza Zamówienia i podania wymaganych (obowiązkowych) danych; 
  3. wyboru sposobu płatności spośród opcji dostępnych w Formularzu Zamówienia; 
  4. zaznaczenia odpowiedniego pola pod Formularzem Zamówienia, poprzez które Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia; 
  5. potwierdzenia złożenia Zamówienia, które następuje poprzez kliknięcie odpowiednio oznaczonego przycisku.  
 2. Kliknięcie odpowiednio oznaczonego przycisku jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty Ceny. 
 3. Na mocy Umowy dotyczącej E-booka, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność E-booka zamówionego przez Klienta i wydać mu ten E-book, a Klient zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy Cenę w terminie określonym w Regulaminie.  
 4. Na mocy umowy dotyczącej Konsultacji Indywidualnej Sprzedawca daje Klientowi możliwość uczestnictwa w Konsultacji Indywidualnej w uzgodnionym z nim terminie, a Klient zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy Cenę w terminie określonym w Regulaminie. 
 5. Na mocy umowy dotyczącej Szkolenia stacjonarnego i wyjazdowego Sprzedawca daje Klientowi możliwość uczestnictwa z określoną liczbą osób w zajęciach warsztatowych, a Klient zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy Cenę w terminie określonym w Regulaminie.  
 6. Klient jest zobowiązany do podania w Formularzu Zamówienia danych prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością. 
 7. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia odpowiednio oznaczonego przycisku, Klient ma możliwość rezygnacji z Zamówienia lub dokonywania w nim zmian, tj. wyboru innego Produktu, sposobu płatności, oraz danych do wysyłki.  
 8. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu dodawanie opinii na temat Produktów dostępnych w Sklepie.  
 9. Sprzedawca weryfikuje czy opinia na temat danego Produktu została wystawiona przez osobę, która faktycznie go używała lub nabyła. Możliwość dodawania opinii mają wyłącznie Klienci, którzy w historii zamówień posidadają dany Produkt, którego dotyczy opinia. Sprzedawca publikuje zarówno negatywne jak i pozytywne opinie. 
 10. Produkty sprzedawane w Sklepie ze względu na swoją specyfikę nie wymagają aktualizacji dla zachowania ich zgodności z Umową. 

§ 5. E-book 

 1. Za pośrednictwem Sklepu Klient ma możliwość zamówienia E-booka. 
 2. E-book zamówiony za pośrednictwem sklepu zostanie przesłany na adres e-mail Klienta wskazany przez niego podczas składania Zamówienia. 
 3. E-book dostępny jest w formie wskazanej w opisie danego E-booka w Sklepie. 
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania Klientowi E-booka w ciągu 24 godzin liczonych od dnia zaksięgowania należnej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy lub otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonania przelewu – w przypadku płatności z góry szybkim przelewem online lub w przypadku płatności przelewem tradycyjnym. 

§ 6. Szkolenia 

 1. Za pośrednictwem Sklepu Klient ma możliwość zamówienia Szkolenia wyjazdowego oraz Szkolenia stacjonarego. Osoba zawierającą umowę o udział w Szkoleniu w imieniu osoby prawnej bądź jednostki niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a także w imieniu dowolnej osoby trzeciej (takiej jak np. pracodawca) poprzez dokonanie rezerwacji oświadcza, że ma należyte umocowanie do reprezentowania tej jednostki lub osoby. 
 2. Szczegółowy opis poszczególnych rodzajów Szkolenia dostępny jest w Sklepie. 
 3. Dostępne za pośrednictwem Sklepu informacje na temat Szkolenia (w szczególności jego termin, miejsce, w którym mają się odbywać, temat i cena) nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz są jedynie zaproszeniami do złożenia przez Klienta oferty zawarcia umowy o udział w Szkoleniu, które zostały określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
 4. Po wypełnieniu odpowiednich formularzy znajdujących się w Sklepie, i zaakceptowaniu Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (tzw. checkboxa), procedura kończona jest kliknięciem przez Klienta przycisku z napisem: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta, że formularz wypełniony został prawidłowo, a także że Klient jest świadomy, iż realizacja umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny określonej szczegółowo w opisie wybranego Szkolenia. Tak złożone Zamówienie stanowi ofertę zawarcia umowy o udział w Szkoleniu w myśl Kodeksu Cywilnego złożoną przez Klienta. 
 5. Jeżeli realizacja umowy jest możliwa, na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem zawarcia umowy uczestnictwa w Szkoleniu. To potwierdzenie jest oświadczeniem Sprzedawcy akceptacji oferty. W tym momencie zostaje zawarta umowa o uczestnictwo w szkoleniu pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą. 
 6. Ceny Szkolenia dotyczy jednego uczestnika szkolenia i podawana jest w polskich złotych (PLN), jako cena brutto (zawierając podatek VAT w obowiązującej stawce).  
 7. Na wybrane Szkolenia, Klient może złożyć Zamówienie wyłącznie poprzez dodanie w Formularzu Zamówienia minimalnej liczby Produktu. 
 8. Szkolenie może zostać odwołane z powodu braku wystarczającej liczby uczestników, którą jest 6 osób, o ile inaczej nie zostanie wskazane na stronie informującej o danym Szkoleniu. 
 9. Odpowiedzialność za odwołanie Szkolenia wobec Klientów niebędących Konsumentami ogranicza się do zwrotu wpłaconych kwot. Wobec Konsumentów Sprzedawca odpowiada zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności ustawą o prawach konsumenta oraz Kodeksem cywilnym. 
 10. W przypadku nieotrzymania płatności w terminie, Sprzedawca może odstąpić od umowy po wcześniejszym wezwaniu do dokonania płatności w terminie, który będzie co do zasady nie krótszy niż  7 dni, przy czym termin płatności nie może być późniejszy niż 5 dni przed dniem Szkolenia. W przypadku braku płatności w tym dodatkowym terminie Sprzedawca może odstąpić od umowy dotyczącej realizacji.  
 11. Cena obejmuje wyłącznie udział w Szkoleniu oraz elementy określone w opisie Szkolenia, a nie zawiera w sobie w szczególności kosztów z transportu na miejsce Szkolenia, zakwaterowania, opieki zdrowotnej, czy ubezpieczenia, które to koszty Klient ponosi we własnym zakresie. 
 12. Organizator Szkolenia wyjazdowego zapewnia niezbędne warunki do prowadzenia szkolenia w postaci pomieszczenia do prowadzenia zajęć (np. sali lekcyjnej,  klasy, świetlicy ect..), a także dostęp do szatni oraz toalety.  
 13. Koszty wynajęcia sali, mediów bądź innych dodatkowych kosztów spoczywają na organizatorze Szkolenia. 
 14. Klient poprzez akceptację Regulaminu oświadcza, że oraz osoby biorące udział w Szkoleniu: 
  1. dołożą wszelkich starań, żeby sprawdzić swój stan zdrowia oraz kondycję psychofizyczną przed rozpoczęciem Szkolenia,  
  2. nie posiadają schorzeń serca lub układu krążenia ani żadnych innych problemów zdrowotnych uniemożliwiających udział w Szkoleniu, a stan ich zdrowia pozwala im na udział w Szkoleniu, 
  3. on oraz osoby biorące udział w Szkoleniu mają pełną świadomość, że udział w Szkoleniu niesie za sobą ryzyko urazu lub kontuzji, 
  4. będą szanować prawa własności intelektualnej do utworów wykorzystywanych podczas Szkoleń, w tym nie będzą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek innej formie. 

§ 7. Konsultacje indywidualne 

 1. Za pośrednictwem Sklepu Klient ma możliwość zakupu Konsultacji Indywidualnych. 
 2. Szczegółowy opis poszczególnych Konsultacji Indywidualnych dostępny jest w Sklepie. 
 3. Uzyskanie możliwości skorzystania z Konsultacji Indywidualnej wymaga zapłaty z góry za wybraną Konsultacje Indywidualną.  
 4. W ciągu 24 godzin liczonych od dnia zaksięgowania należnej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy, Klient otrzyma wiadomość e-mail z wszelkimi niezbędnymi informacjami dotyczącymi Konsultacji Indywidualnej w tym m.in. informacje dotyczące ustalenia terminu Konsultacji Indywidulanej oraz platformy za pośrednictwem, której odbędzie się Konsultacja Indywidualna. 

§ 8. Cena 

 1. Cena Produktów jest każdorazowo podana podczas dokonywania zakupu w Sklepie. Podana cena jest wyrażona w walucie polskiej. 
 2. Kwotą należną Sprzedawcy jest kwota podana w podsumowaniu Zamówienia w chwili dokonywania zakupu przez Klienta.  
 3. Ceny Produktów mogą ulegać zmianie. Aktualne ceny są podane w Sklepie.  
 4. Sprzedawca nie dostosowuje Ceny do Klientów w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji (profilowanie). 
 5. W przypadku obniżki Ceny (promocji) Produktu, Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem Sklepu o najniższej Cenie tego Produktu w ciągu ostatnich trzydziestu dni przed wprowadzeniem obniżki. 

§ 9. Sposoby i rodzaje płatności 

 1. Jedynym dostępnym sposobem płatności jest płatność z góry przelewem tradycyjnym – co oznacza, że Klient dokonuje zapłaty przez dokonanie przelewu na konto bankowe Sprzedawcy.  
 2. Klient powinien uiścić należną kwotę w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia. 
 3. Sprzedający może wprowadzić także dodatkowe sposoby zapłaty inne niż wskazane w ust. 2 powyżej, o których informacja będzie odpowiednio uwidoczniona w Sklepie. 
 4. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Ceny za Produkt na rachunku bankowym lub koncie Sprzedającego. 
 5. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedającego płatności w terminie wskazanym w Sklepie dla danego Produktu – Zamówienie zostanie anulowane. Jeżeli w Sklepie nie wskazano terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Sprzedający powinien otrzymać płatność w terminie do 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin od chwili złożenia Zamówienia przez Klienta – po tym czasie Zamówienie zostanie anulowane. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany w przypadku anulowania jego Zamówienia. 

§ 10. Dostawa 

 1. Dostawa jest ograniczona do terytorium Polski. W przypadku chęci otrzymania Produktu na adres znajdujący się poza obszarem, o którym mowa w poprzednim zdaniu Sprzedający prosi o kontakt e-mailowy w celu uzgodnienia możliwości i ewentualnych warunków takiej dostawy. 
 2. Dostawa realizowana jest od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce. 
 3. W przypadku Zamówienia większej liczby Produktów, czas wysyłki całego Zamówienia jest dostosowany do Produktu o najdłuższym czasie realizacji. 
 4. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 

§ 11. Prawo odstąpienia od umowy 

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.  
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy podany w Regulaminie.  
 3. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Skorzystanie przez Konsumenta z wzoru formularza nie jest obowiązkowe.  
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.   
 5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy umowę uważa się za niezawartą.  6. Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie czternastu dni) od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności. 
 1. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 2. Zgodnie z art. 38 ust. 1  ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
 1. Zgodnie z art. 38 ust. 1  ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1. 

§ 12.

Odpowiedzialność Sprzedającego za brak zgodności Produktu z umową sprzedaży, reklamacje Produktów

 1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu Produktu zgodnego z zawartą umową. 
 2. W razie stwierdzenia braku zgodności Produktów z umową Sprzedający odpowiada wobec Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumentów na zasadach dotyczących odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową uregulowanych w ustawie o prawach konsumenta (w szczególności art. 43a Ustawy o prawach konsumenta i następnych). Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Klienta niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, są uregulowane w przepisach Kodeksu cywilnego. 
 3. W przypadku umów sprzedaży, w których Klient nie jest Konsument ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłącza się zastosowanie przepisów art. 556-576 Kodeksu cywilnego. 
 4. Klient niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, przy odbiorze przesyłki zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie jest nieuszkodzone oraz czy przesyłka nie nosi śladów innych uszkodzeń mechanicznych. Ewentualne uszkodzenia powinny zostać opisane w protokole szkody, potwierdzonym przez dostawcę (lub w innym podobnym dokumencie, przy udziale dostawcy). Odpowiednie formularze szkód dostępne są u kurierów dostarczających przesyłki. Protokół powinien być podpisany przez kuriera, a czytelna kopia protokołu powinna być przesłana do Sprzedającego w formie pisemnej. Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu będą rozpatrywane jedynie w przypadku przedstawienia protokołu szkody. Niniejszy punkt nie stosuje się do Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta, których reklamacje będą rozpoznawane niezależnie od tego czy sporządzono i przedstawiono protokół szkody. 
 5. Reklamacja powinna zawierać: 
  1. oznaczenie Klienta oraz dane kontaktowe Klienta (adres lub adres e-mail); 
  2. oznaczenie Produktu, którego dotyczy reklamacja; 
  3. informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w tym rodzaju wady lub braku zgodności Produktu z umową; 
  4. informacje nt. żądania w zakresie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową (naprawa albo wymiana) bądź oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży. 
 6. Reklamacje mogą być zgłaszane: 
  1. pisemnie, na adres wskazany w § 1. Ust. 6 pkt 3 Regulaminu, 
  2. e-mailowo, na adres wskazany w § 1. Ust. 6 pkt 1 Regulaminu. 
 7. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji, Sprzedający ustosunkuje się do niej i powiadomi osobę składającą reklamację o sposobie dalszego postępowania. Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki. 
 8. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie zostanie poinformowany o decyzji Sprzedającego w sprawie reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego, uważa się, że Sprzedający uznał reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Niniejsze postanowienie nie stosuje się do podmiotów nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta. 
 9. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedający może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji. 
 10. W przypadku, gdy Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe dostarczone Klientowi są niezgodne z Umową, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające Sprzedawcy identyfikację Klienta i przedmiotu transakcji (takie jak np. imię i nazwisko, datę zakupu). W przypadku braku podania odpowiednich danych Sprzedawca może zwrócić się do Klienta o ich uzupełnienie.  

§ 13.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma ODR, utworzona na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców umożliwiający im pozasądowe rozstrzyganie sporów objętych ww. rozporządzeniem.  
 2. W przypadku sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą dotyczącego złożonej przez Konsumenta reklamacji, Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma w szczególności prawo do złożenia wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym lub skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta.  
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej www.uokik.gov.pl. 

§ 14. Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych jest Marian Kania prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marian Kania, Rytmika, Taniec, Piosenka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. ul. Szkolna 14c lok. 19, 34-500 Zakopane, NIP: 9441324570,   REGON: 490680877. 
 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się̨ zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), a także zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności.  
 2. Sprzedawca zapewnia ochronę danych osobowych, które przetwarza. W szczególności Sprzedawca stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę̨ przetwarzanych danych osobowych , odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną . W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym , zabraniem przez osobę̨ nieuprawnioną , przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą , utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności pod linkiem: [do uzupełnienia]. 

§ 15. Dodatkowe zastrzeżenia prawne

 1. Zawartość i struktura Sklepu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie jakichkolwiek zamieszczonych na stronie materiałów (w tym tekstów, zdjęć, grafik, filmów czy znaków towarowych), jak również ich fragmentów, w celach innych niż wyraźnie dopuszczone przez Regulamin lub powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa, bez uzyskania wyraźnej zgody Sprzedającego, jest zabronione. 
 2. Sprzedający informuje, że opisy, zdjęcia, grafiki, filmy, wizualizacje i inne materiały przedstawiające Produkty zamieszczone w Sklepie służą wyłącznie prezentacji konkretnie wskazanych Produktów oraz mogą różnić się w zależności od indywidualnych ustawień urządzenia Użytkownika. 
 3. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedający informuje, że: 
  1. korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające ze Sklepu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały. 
  2. Sprzedający wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca ze Sklepu pliki cookies, tj. małe fragmenty tekstu, które serwis internetowy wysyła do przeglądarki i które przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Pliki cookies używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu Klient bądź użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na daną stronę lub przejdzie z jednej strony na inną. 

§ 16. Zmiana Regulaminu 

 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego regulaminu z powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana danych podawanych w formularzach lub zmiana funkcjonalności Sklepu.  
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę – który każdorazowo nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.  
 3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa i obowiązki stron powstałe przed dokonaniem takiej zmiany, w szczególności w przypadku Umów zawartych za pośrednictwem Sklepu, zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.  

§ 17. Postanowienia końcowe

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://wielkaksiegarytmiki.pl. 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, a w przypadku Konsumentów także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.  
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Regulaminu Klientowi przysługuje prawo do kontaktu ze Sprzedawcą, drogą elektroniczną na wskazany adres email. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 
 4. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 

Załączniki: 

 1. Wzór formularza odstąpienia od Umowy; 
 2. Wzór formularza reklamacji.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

1. Kim jesteśmy i jak nas znaleźć:

Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem www.wielkaksiegarytmiki.pl jest Marian Kania prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Marian Kania, Rytmika, Taniec, Piosenka”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Szkolna 14c lok. 19, 34-500 Zakopane, NIP: 9441324570, REGON: 490680877(dalej: „Administrator” lub „My”).

We wszelkich sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami przez e-mail: rytmikam.kania@gmail.com 

2. Jak i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe:

KLIENCI SKLEPU INTERNETOWEGO

Jeśli jesteś klientem naszego sklepu internetowego, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy oraz w celach związanych z realizacją obowiązków rachunkowo-podatkowych i wynikających z przepisów konsumenckich (np. w zakresie obsługi reklamacji).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), (tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”) oraz art. 6. ust. 1 lit. c) RODO (tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”).

ODBIORCY ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW

Jeśli jesteś osobą wskazaną jako odbiorca produktów zakupionych przez klientów naszego sklepu internetowego (niekiedy klient wskazuje członka rodziny, sąsiada, portiera, pracownika, etc. jako osobę, która odbierze zamówione przez niego produkty), przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na przesłance legalizacyjnej z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli na przesłance prawnie uzasadnionego interesu administratora (tj. „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”).

Tym prawnie uzasadnionym interesem jest chęć wykonania przez nas umowy z klientem, który wskazał Ciebie jako odbiorcę zakupionych produktów. W dobrej wierze zakładamy, że klient przed podaniem nam Twoich danych uzgodnił to z Tobą, lub też, że odbieranie przesyłek należy do Twoich obowiązków służbowych. Wnioskujemy z tego, że przetwarzając Twoje dane w opisany tutaj sposób, nie robimy tego w innych celach niż te, w których uzyskał je od Ciebie nasz klient.

KONTAKT

Kontaktując się z nami przekazujesz nam swoje dane osobowe, w tym dane zawarte w treści korespondencji, a w szczególności: imię i nazwisko oraz adres e-mail lub numer telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby nawiązać z nami kontakt.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, które przekazujesz kontaktując się z nami jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest kontakt z klientami naszego sklepu internetowego oraz chęć udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby zainteresowane naszymi usługami i zasadami działania naszego sklepu.

INNI UŻYTKOWNICY SERWISU (DANE EKSPLOATACYJNE)

Przetwarzamy dane każdego użytkownika naszego serwisu charakteryzujące sposób korzystania przez niego z naszej strony internetowej (są to tak zwane dane eksploatacyjne). Przetwarzanie to obejmuje automatyczny odczyt unikalnego oznaczenia identyfikującego zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz (czyli Twojego adresu IP), a także datę i czas serwera, informacje o parametrach technicznych oprogramowania i urządzenia, z którego korzystasz (np. czy przeglądając naszą stronę korzystasz z laptopa czy z telefonu), jak również miejsce, z którego łączysz się z naszym serwerem. Informacje te mogą być przez nas wykorzystane do celów badania rynku oraz do poprawy działania strony. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. 

Podstawą prawną do operacji przetwarzania danych eksploatacyjnych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora”). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest umożliwienie diagnostyki błędów w serwisie i poprawa jego jakości.

 OBŁUGA ROSZCZEŃ

Treść prowadzonej z Tobą korespondencji oraz informacje związane z realizacją umowy mogą podlegać archiwizacji. Masz prawo do żądania przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś i historii zakupów (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy lub wymagają tego przepisy prawa.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych po zakończeniu kontaktu z nami lub wykonaniu łączącej nas umowy jest nasz usprawiedliwiony interes. Możemy więc przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie sobie przez nas możliwości udowodnienia w razie sporu z Tobą treści łączącej nas umowy oraz tego, że wykonaliśmy ją należycie.

PLIKI COOKIES

Jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystujemy pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. 
Cookies pozwalają nam:

1) zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony, 
2) poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
3) korzystać z narzędzi analitycznych,
4) korzystać z narzędzi marketingowych, w tym takich, które zakładają profilowanie w rozumieniu RODO.

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną. 

W sytuacji określonej w pkt. 1, 2 i 3 informacje zawarte w plikach cookies przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania serwisu, a także monitorowanie i analiza ruchu oraz prowadzenie statystyki odwiedzin w serwisie. 

W sytuacji określonej w pkt 4 (tj. w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych, tj. dla celów reklamy, badania rynku oraz Twoich zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości naszych usług) informacje zawarte w plikach cookies przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”). 

Podczas Twojej pierwszej wizyty w serwisie wyświetlana jest informacja dotycząca stosowania plików cookies. Nasza strona internetowa używa narzędzia CookieYes w celu przedstawienia Tobie informacji o wykorzystywanych na naszej stronie internetowej i działających w oparciu o pliki cookies technologiach oraz w celu pozyskania, zarządzania i udokumentowania Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez te technologie.

Masz możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie) oraz za pomocą wtyczki dostępnej na stronie. Masz również możliwość zmiany ustawionych warunków wykorzystywania plików cookies. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na Twoim urządzeniu. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. 

Cookies własne

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu poprawy działania serwisu.

Cookies podmiotów trzecich

Nasz serwis, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies wygląda w naszym serwisie następująco:

Analiza i statystyka

Wykorzystujemy pliki cookies do śledzenia statystyk serwisu, takich jak liczba odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania serwisu, czas spędzony w serwisie, odwiedzone podstrony, itp.

Korzystamy w tym zakresie m.in. z następujących narzędzi:

– Google Analytics

Zbierane przez to narzędzie informacje są anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację (identyfikatory online, w tym identyfikatory plików cookie, adresy protokołów internetowych i identyfikatory urządzeń, identyfikatory użytkowników). W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC z siedzibą w USA dotyczące usługi Google Analytics. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące Usługa Google Analytics uzyskała certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001 (który poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics). Szczegółowe informacje o Google Analytics można znaleźć na stronie: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/ 

Możesz zapobiec przetwarzaniu Twoich danych osobowych za pomocą Google Analytics instalując dodatek do przeglądarki blokujący to narzędzie. Możesz pobrać go m.in. tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Marketing

Korzystamy z m.in. następujących narzędzi marketingowych:

 • zaimplementowaliśmy w kodzie naszego serwisu tzw. Pixel Facebooka, który zapamiętuje Twoje odwiedziny. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Meta Platforms, Inc. i Meta Platforms Ireland Ltd. Może to skutkować wyświetlaniem Ci naszych reklam w portalu Facebook. Aby uzyskać informacje na temat celu oraz zakresu zbierania danych osobowych, dalszego ich przetwarzania i korzystania z nich przez Meta Platforms, a także Twoich praw i możliwości zmiany właściwych ustawień dla ochrony prywatności, zapoznaj się z polityką prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook zbierał dane Ciebie dotyczące za pośrednictwem naszego serwisu, powinieneś wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszego serwisu.

 • w serwisie znajdują się również odnośniki do zewnętrznych portali społecznościowych, dzięki którym możesz szybko trafić na nasze strony na tych portalach. Dotyczy to następujących stron:

Facebook: https://www.facebook.com/WielkaKsiegaRytmiki.
Instagram: https://www.instagram.com/wielkaksiegarytmiki/
YouTube: https://www.youtube.com/@MarianKania-qr8lk

Są to tzw. wtyczki społecznościowe, które aktywują się dopiero po ich kliknięciu, gdy Twoja przeglądarka łączy się z danym portalem. Wówczas dochodzi również do przekazania temu portalowi informacji, w tym Twoich danych osobowych. Jeśli klikając wtyczkę, będziesz jednocześnie zalogowany w danym portalu, to za pośrednictwem konta na tym portalu może dojść do przekazania informacji o odwiedzeniu naszego serwisu oraz zapisania tego faktu na Twoim koncie w danym portalu społecznościowym.

Wyświetlając stronę, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana (niektóre serwery mogą znajdować się w USA). Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w naszym serwisie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Aby uzyskać informacje na temat celu oraz zakresu zbierania danych osobowych, dalszego ich przetwarzania i korzystania z nich przez Facebook, YouTube oraz Instagram, a także Twoich praw i możliwości zmiany właściwych ustawień dla ochrony prywatności, zapoznaj się z odpowiednią polityką prywatności:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation 
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0
YouTube: https://policies.google.com/privacy oraz https://www.youtube.com/about/policies/#community-guidelines

Jeśli nie chcesz, aby portale społecznościowe zbierały dane Ciebie dotyczące za pośrednictwem naszego serwisu, powinieneś wylogować się odpowiednio z portalu: Facebook, YouTube lub Instagram, przed odwiedzeniem naszego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki.

Możesz skorzystać też z narzędzi pozwalających na zbiorowe zarządzanie ustawieniami plików cookies oraz wtyczek do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies. Przeglądarki internetowe oferują także możliwość korzystania z tzw. „trybu incognito”, który umożliwia odwiedzanie stron internetowych bez zapisywania w historii przeglądarki informacji o odwiedzonych witrynach i pobranych plikach. Pliki cookies utworzone w trybie incognito co do zasady usuwane są w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy:

Możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

    1) dane klientów naszego sklepu internetowego będących konsumentami:
    • imię i nazwisko,
    • numer telefonu,
    • adres e-mail,
    • adres zamieszkania,
    • adres, pod który mają zostać wysłane produkty,
    • dane konieczne do wystawienia odpowiedniego dokumentu księgowego,
    • dane związane z płatnościami za zamawiane przez klientów produkty,
    • historia zakupów,
    • dane zawarte na koncie klienta (w przypadku zarejestrowanych użytkowników),
    • dane związane ze składaniem i rozpatrywaniem reklamacji klientów,
    • dane związane z realizacja uprawnień klienta wynikających z przepisów o prawach konsumenta,

    • dane związane z wykonywaniem przez klientów uprawnień z rękojmi lub gwarancji.

2) dane klientów naszego sklepu internetowego będących przedsiębiorcami:

 • imię i nazwisko,
 • firma przedsiębiorcy,
 • numer VAT,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • adres prowadzenia działalności gospodarczej,
 • adres, pod który mają zostać wysłane produkty,
 • w przypadku wystawienia rachunku lub faktury VAT – dane konieczne do ich wystawienia,
 • dane związane z płatnościami za zamawiane przez klientów produkty,
 • historia zakupów,
 • dane zawarte na koncie klienta (w przypadku zarejestrowanych użytkowników),
 • dane związane ze składaniem i rozpatrywaniem reklamacji klientów,
 • dane związane z wykonywaniem przez klientów uprawnień z rękojmi lub gwarancji.

    3) dane odbiorców produktów zakupionych w sklepie internetowym:
    • imię i nazwisko,
    • adres dostawy,
    • adres e-mail,
    • numer telefonu.

    4) dane osób kontaktujących się z nami:
    • imię i nazwisko,
    • adres e-mail,
    • numer telefonu,
    • inne dane osobowe, które mogą zostać przekazane w trakcie rozmowy telefonicznej lub zawarte przez nadawcę w treści wiadomości oraz w załączonych do niej dokumentach.

    5) dane wszystkich użytkowników serwisu:
    • adres IP urządzenia,
    • data i czas serwera,
    • lokalizacja urządzenia końcowego z którego użytkownik łączy się z serwisem,
    • parametry techniczne urządzenia i oprogramowania wykorzystywanego przez użytkownika,
    • dane o przeglądanych w serwisie treściach (sposób przechodzenia pomiędzy podstronami sklepu internetowego),
    • dane o źródle, z którego użytkownik trafił do serwisu,
    • położenie geograficzne (kraj),
    • preferowany język (język interfejsu urządzenia),
    • działania myszki (ruchy, lokalizacje, kliknięcia) i kliknięcia klawiszy,
    • kod URL odnośnika i jego domena,
    • rozdzielczość ekranu urządzenia,
    • identyfikatory online, w tym identyfikatory plików cookie, adresy protokołów internetowych i identyfikatory urządzeń.

4. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe:

W ramach naszej działalności korzystamy ze wsparcia wyspecjalizowanych zewnętrznych podmiotów, które mogą lub muszą mieć dostęp do niektórych Twoich danych – są to między innymi:

 • przewoźnicy / spedytorzy / kurierzy – w przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy produktu klientowi lub celem weryfikacji reklamacji złożonej przez klienta (np. jeśli roszczenia z reklamacji powiązane są z dostawą produktu),
    • producenci zakupionych przez klientów produktów, w przypadku gdy dostawa produktu następuje bezpośrednio z magazynu producenta do miejsca dostawy wskazanego przez klienta – Administrator udostępnia dane klienta niezbędne do dostawy,
      • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku gdy w sklepie internetowym istnieje możliwość dokonywania zapłaty za pomocą płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez klienta,
      • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym sklepu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania konkretnego celu przetwarzania danych osobowych zgodnego z niniejszą polityką prywatności,
      • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych (w szczególności biura księgowe, kancelarie prawne lub firmy windykacyjne) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania konkretnego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności,
      • serwisy świadczące usługi naprawy produktów oferowanych przez Administratora – Administrator może udostępniać dane osobowe serwisowi naprawczemu w przypadku zgłoszenia przez klienta wad lub usterek zakupionego produktu, w celu rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji lub jej realizacji.

W stosownych umowach z tymi podmiotem zagwarantowaliśmy, że powierzone im Twoje dane mają być chronione zgodnie z RODO.

Dane osobowe użytkowników naszego sklepu internetowego przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. publicznej chmurze obliczeniowej dostarczanej przez podmioty trzecie (odpowiadające za hosting sklepu internetowego). Korzystamy z usług LH.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – w celu przechowywania danych na serwerach tego podmiotu. Nasz serwis znajduje się na tych serwerach, więc wszystko, co wpisujesz w naszych formularzach, musi się tam pojawić. Połączenia, których używamy do łączenia się z serwerem są szyfrowane. Według informacji tego dostawcy serwery znajdują się w Polsce (Administrator wybrał serwery zlokalizowane w Warszawie).

Dane osobowe klientów sklepu internetowego w wymaganym zakresie możemy ujawniać także organom administracji państwowej, uprawnionym do tego z mocy prawa (jak np. organy podatkowe).

Niektóre z opisanych wyżej operacji wiążą się z przesyłaniem Twoich danych osobowych do tzw. krajów trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), gdzie nie ma zastosowania RODO. Dzieje się to jednak zawsze w oparciu o instrumenty prawne przewidziane w RODO, gwarantujące adekwatną ochronę Twoich praw i wolności. 

Narzędzia dostarczane przez Google:

Anonimowe dane użytkowników serwisu (w odniesieniu do usług Google Analytics) zawarte w plikach cookies są ujawniane firmom Google LLC oraz Google Ireland Limited dostarczającym nam usług Google Analytics na zasadach określonych:

tutaj: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/ 

oraz tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/

Serwery tych firm zlokalizowane są w różnych częściach świata, co oznacza, że dane te mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Lokalizację serwerów Google LLC możesz sprawdzić tutaj:    
https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=pl.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami: https://policies.google.com/technologies/partner-sites 

Narzędzia dostarczane przez Facebook:

Dane osobowe użytkowników serwisu zawarte w plikach cookies są ujawniane firmie Meta Platforms, Inc. lub Meta Platforms Ireland Limited (dawniej Facebook Ireland Limited) dostarczającej nam usługę Facebook Pixel oraz wtyczkę Facebooka oraz pozostałym firmom Facebooka na zasadach określonych we właściwym regulaminie przetwarzania danych dostępnym: 

tutaj:   https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing 
i tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy

Serwery tych firm zlokalizowane są w różnych częściach świata, co oznacza, że dane te mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dzieje się to jednak zawsze w oparciu o instrumenty prawne przewidziane w RODO, gwarantujące adekwatną ochronę Twoich praw i wolności, określone w ww. właściwym regulaminie przetwarzania danych. Ustawieniami dotyczącymi prywatności na Facebooku możesz zarządzać przez stronę: https://www.facebook.com/ads/settings

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. W zależności od Twojej aktywności na naszych stronach możesz trafić do określonej grupy odbiorców, ale w żaden sposób nie identyfikujemy poszczególnych osób należących do tych grup.

Informujemy jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Transfer do krajów trzecich:

W przypadku transferu danych osobowych do państwa trzeciego w rozumieniu RODO, kiedy Komisja Europejska nie wydała decyzji w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych dla tych krajów (zgodnie z art. 45 RODO), podejmujemy odpowiednie środki zaradcze w celu zapewnienia stosownego poziomu ochrony danych w przypadku ich przesyłania. Należą do nich m.in. standardowe klauzule umowne Unii Europejskiej lub wiążące wewnętrzne przepisy w zakresie ochrony danych. W przypadkach, gdy nie jest to możliwe, transfer danych opieramy na wyjątkach opisanych w artykule 49 RODO, w szczególności na wyraźnej zgodzie lub konieczności transferu danych w celu spełnienia warunków umowy lub realizacji działań poprzedzających umowę. Podstawą prawną w przypadku przekazywania danych do krajów trzecich jest więc – o ile nie podano inaczej – zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. Jednocześnie informujemy, że w przypadku przesłania danych do państwa trzeciego, co do którego nie wydano decyzji w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych bądź odpowiednich gwarancji, istnieje możliwość i ryzyko, że organy w danym państwie trzecim (przykładowo służby wywiadowcze) uzyskają dostęp do przesłanych danych w celu ich gromadzenia i analizowania oraz że nie będzie można zagwarantować możliwości wyegzekwowania praw osób, których dane dotyczą.

5. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

Gdy zawierasz z nami umowę (kupując produkty w naszym sklepie internetowym) Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas trwania tej umowy oraz po jej zakończeniu przez okres wymagany odpowiednimi przepisami podatkowymi lub przez okres przedawnienia roszczeń związanych z umową (w zależności od tego który z tych okresów jest dłuższy).

Jeśli współpracujemy z Tobą w sposób stały (np. prowadząc dla Ciebie konto w sklepie internetowym) to oczywiście niektóre Twoje dane, niezbędne w tym celu, będziemy przetwarzać przez cały okres współpracy.

Również, jeśli na podstawie przepisów prawa lub umowy przysługują Ci jakiekolwiek uprawnienia posprzedażne, to przez cały okres ich trwania musimy przetwarzać Twoje dane osobowe by móc w razie potrzeby służyć Ci pomocą w tym zakresie.

W przypadku złożenia przez Ciebie reklamacji Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do jej rozpatrzenia, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z reklamacją lub okres prawomocnego zakończenia sporu dotyczącego roszczeń wynikających z reklamacji.

Dane osobowe udostępnione nam za pośrednictwem wybranych przez Ciebie środków komunikacji będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przechowywane na wypadek roszczeń przez okres ich przedawnienia określony odpowiednimi przepisami.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies może być zależne od rodzaju danego pliku cookies, jednak zazwyczaj trwa do czasu wyłączenia możliwości ich wykorzystywania. Możesz to zrobić usuwając pliki cookies lub zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przetwarzanie innych Twoich danych oparte o zgodę jako przesłankę legalizacyjną, trwa do czasu wycofania zgody.

6. Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw:

Dokładamy wszelkich starań, abyś był zadowolony ze współpracy z nami. Pamiętaj jednak, że przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w niektórych wypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania. Te prawa to:

 • prawo dostępu do danych osobowych (uregulowane w art. 15 RODO)

Artykuł 15
Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

 1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
 2. a) cele przetwarzania;
 3. b) kategorie odnośnych danych osobowych;
 4. c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 5. d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 6. e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 7. f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 9. h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 10. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.
 11. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
 12. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
 • prawo do sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO)

Artykuł 16
Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 • prawo do usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO)

Artykuł 17
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 2. a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 3. b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 4. c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
 5. d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 6. e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 7. f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.
 8. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.
 9. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
 10. a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 11. b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 12. c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;
 13. d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
 14. e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO)

Artykuł 18
Prawo do ograniczenia przetwarzania

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
 2. a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 3. b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 4. c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 5. d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 6. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
 7. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21 RODO)

Artykuł 21
Prawo do sprzeciwu

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.
 5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
 6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 • prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO)

Artykuł 20
Prawo do przenoszenia danych

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
 2. a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
 3. b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 4. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 5. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 6. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Aby skorzystać z któregokolwiek z opisanych praw, proszę skontaktuj się z nami przez e-mail, na adres, przez który my kontaktowaliśmy się z Tobą, albo na adres: rytmikam.kania@gmail.com  

7. Skarga do organu nadzorczego.

Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO. 

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje możesz uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych prowadzonej pod adresem: https://uodo.gov.pl/

Jeżeli chcesz skontaktować się z innym organem nadzoru odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych wejdź na odwiedź stronę internetową Europejskiej Rady Ochrony Danych: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_pl

8. Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia z nami umowy:

Zbieramy Twoje dane osobowe przede wszystkim w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży produktów dostępnych w naszym sklepie internetowym. Część danych jest również niezbędna do realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (przepisy podatkowe, przepisy o rachunkowości, obowiązki posprzedażne, przepisy konsumenckie). W tym przypadku niepodanie przez Ciebie danych osobowych niestety uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

Podanie wybranych przez Ciebie danych osobowych podczas kontaktu z nami, za pośrednictwem wybranego przez Ciebie kanału komunikacji, jest całkowicie dobrowolne, ale może być konieczne, żeby odpowiedzieć na Twoje zapytanie. 

Nie musisz również udostępniać nam informacji zawartych w plikach cookies. Możesz temu zapobiec poprzez usunięcie plików cookies oraz zmianę ustawień plików cookies w Twojej przeglądarce. Możesz skorzystać także z wtyczek do przeglądarek, które dają możliwość kontroli nad plikami cookies. Pamiętaj jednak, że zmiana ustawień plików cookies w ten sposób, że zablokowana zostanie możliwość wykorzystania informacji w nich zawartych, może powodować trudności w korzystaniu z serwisu.

9. Skąd mamy Twoje dane osobowe:

Dane osobowe klientów naszego sklepu internetowego, osób kontaktujących się z nami (np. przy użyciu formularza kontaktowego, narzędzia tawk.to lub innych danych kontaktowych wskazanych w serwisie) oraz korzystających z konfiguratora 3D – pozyskujemy wyłącznie do nich samych.

Dane osobowe odbiorców produktów zakupionych w naszym sklepie internetowym pozyskujemy wyłącznie od klientów sklepu internetowego, którzy wskazali określone osoby jako odbiorców zakupionych produktów.

Dane eksploatacyjne i związane z wykorzystaniem cookies pozyskujemy w sposób automatyczny (zazwyczaj nie są to jednak dane osobowe w rozumieniu przyjętym w RODO). 

10. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie:

Dane eksploatacyjne i związane z wykorzystaniem plików cookies są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Dane przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych, za pośrednictwem dedykowanych do tego celu narzędzi, mogą być poddawane profilowaniu w rozumieniu przyjętym przez RODO. W takim przypadku profilowanie może mieć na celu dopasowania ofert sprzedaży do preferencji użytkownika (m.in. na podstawie dotychczasowych zakupów lub uprzednio przeglądanych ofert). 

Pozostałe dane użytkowników serwisu, w tym dane osób kontaktujących się z nami, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu.

 

 

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję